Beatha Teangaí í a Labhairt

Irish Language Use Enriches Our Culture

Plean Teanga BSG An Chlocháin Léith

Dungloe Gaeltacht Service Town Language Plan

Tá plean déanta againn leis an teanga a chur chun ceann sa Chlochain Léith. 

Ár bPlean

Our Plan

An Ghaeilge a bheith níos feiceálaí ar An Chlochán Liath le comharthaíocht dhátheangach.

Irish To Be More Visible In An Clochán Liath With Bilingual Signage

Tacaíocht a thabhairt do ghnónna chun cur lena n-iarrachtaí feidhmiú trí mheán na Gaeilge.

Provide support to businesses who wish to provide more services through the medium of Irish and to show that Irish is welcomed in their business

Stádas na Gaeilge agus na Gaeltachta a chosaint.

Protect the status of the irish language and the gaeltacht

Tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil do chomhlachtaí áitiúla ar mhaith leo cur lena seirbhísí dátheangacha.

Providing practical bilingual support to local companies

Tús Maith Leath Na hOibre

A Good Start Is Half The Battle

Seirbhísí

Services

Seo a leanas roinnt samplaí de na seirbhísí a chuireann muid ar fáil do ghnónna:

The following are some examples of the services we provide:

Cuidiú le haistriúcháin ar bhiachláracha, ar fhógraí agus ar cháipéisí.

Help with translating menus, signs, documents.

Cúrsaí gairide Gaeilge don fhoireann.

Short Irish Courses For Staff

Fógraí 'Gaeilge agus Fáilte'.

'Gaeilge agus Fáilte' signs

Scéim Gaelchara

Gaelchara scheme.

Gnó na míosa i leith úsáid na Gaeilge.

Business of the month using the Irish language

Fostaí na míosa i leith úsáid na Gaeilge.

Employee of the month using the Irish language

Ócáidí sóisialta.

Social events

Maidineacha caife trí Ghaeilge.

Coffee mornings in Irish

Eolaire Gnó don bhaile

Business Directory

Is Fearr Gaeilge Bhriste na Bearla Cliste

Broken Irish Is Better Than clever English

An féidir linn cabhrú le do ghnó?

Can we help your business?